ปทุมธานี- วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดการแสดงพื้นบ้าน(ลำตัด) ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยการแสดงลำตัด

ปทุมธานี- วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดการแสดงพื้นบ้าน(ลำตัด) ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยการแสดงลำตัด
**********************

 

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของการแสดงพื้นบ้าน (ลำตัด) ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย การแสดงลำตัด โดย ชมรมอาสา เพื่อน เห็น เพื่อน โดยมี นายเสวก ประเสริฐสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดงาน ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโบสถ์ (โรงเรียนวัดโบสถ์) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

ในการนี้ แม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะพื้นบ้าน – ลำตัด) ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ลำตัด ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts