รมว.คลังฯ ลงนาม MOU ระหว่าง “ธ.ก.ส. กับ กอช.” สร้างบำนาญภาคประชาชนไว้ใช้วัยชรา

รมว.คลังฯ ลงนาม MOU ระหว่าง “ธ.ก.ส. กับ กอช.” สร้างบำนาญภาคประชาชนไว้ใช้วัยชรา

 

วันที่ 19 มี.ค.65 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตดอกเบญจมาศแปลงใหญ่บ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับกองทุนการออมแห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ มีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้การลงนามดังกล่าว เป็นบันทึกความร่วมมือ (MOU) การให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ “หน่วยให้บริการออกสมุดเงินออมให้แก่สมาชิก กอช.” ระหว่าง ธกส. กับ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. โดย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมการออมเงินให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อไว้ใช้ในวัยชรา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การให้ความรู้ด้านการออม การวางแผนทางการเงิน การส่งเสริมและสนับสนุนการออมเงินกับ กอช. ให้กับกลุ่มเกษตรกรและครอบครัว ให้มีบำนาญภาคประชาชนใช้กันถ้วนหน้า

สำหรับ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกดอกไม้ บ้านตาติด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ มีสมาชิกทั้งสิ้น 42 ราย พื้นที่ 300 ไร่ เกษตรกร มีรายได้ตลอดทั้งปีโดยเฉลี่ย 375,000 บาท ต่อคนต่อปี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะได้ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นแปลงดอกไม้ของกลุ่มเกษตรกรปลูกดอกไม้บ้านตาติด เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนโดยตรง และภาคบ่ายในวันเดียวกันนี้ คณะของรัฐมนตรีฯ ได้ลงพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ที่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ที่ประสบผลสำเร็จส่งขายทั่วประเทศ

ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว

Related posts