กาฬสินธุ์ จัดงานวันท้องถิ่นไทยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 5

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา ประชาชน กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2565

 


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่หอประชุมศูนย์ราชการ ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2565 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายดาระใน ยี่ภู่ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ รักษาราชการแทนท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน อปท. และประชาชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง


นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือพระปิยมหาราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์นานัปการ แก่ประเทศชาติและพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ประกอบพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำสดุดีพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล โดยพระองค์ได้เสด็จประพาสต้นที่ ต.ท่าฉลอม ทรงเล็งเห็นถึงความพร้อมของ ต.ท่าฉลอม ซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีความเจริญมากกว่าชุมชนอื่นๆ จึงทรงตัดสินพระทัยประกาศจัดตั้งสุขาภิบาล ต.ท่าฉลอมขึ้น เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพระองค์ ที่ได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นรูปแบบการปกครองตนเอง ให้มีความมั่นคง ตราบจนถึงปัจจุบันนี้


เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ที่ ต.ท่าฉลอม ซึ่งเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นอกจากนี้พระองค์ยังคงประกอบพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงนานัปการ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติ อย่างอเนกอนันต์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ จึงได้พร้อมเพรียงกันประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันท้องถิ่นไทยดังกล่าว

 

Related posts