ประกันสังคม ส่งหนังสือติดตามนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด

ประกันสังคม ส่งหนังสือติดตามนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวย้ำหน้าที่ของนายจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ได้กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) โดยนายจ้างที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นแบบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำหรับนายจ้างที่มีสำนักงานใหญ่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยนายจ้างมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน


ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือติดตามนายจ้าง/สถานประกอบการที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว แต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จึงขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ดำเนินการดังนี้
– กรณีที่นายจ้างดำเนินกิจการและมีลูกจ้างแล้ว ขอให้นายจ้างติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
– กรณีที่นายจ้างยังไม่ได้ดำเนินกิจการ หรือดำเนินกิจการแล้วแต่ยังไม่มีการจ้างลูกจ้าง ขอความร่วมมือนายจ้างแจ้งข้อมูลสถานประกอบการให้สำนักงานประกันสังคมได้รับทราบ
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในหนังสือที่สำนักงานประกันสังคมได้จัดส่งไปให้ หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
———————————————–
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Related posts