สมุทรสงคราม-พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน

สมุทรสงคราม-พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน

 

ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรมดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP มุ่งหวังให้ครัวเรือนเป้าหมาย นำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและครอบครัว ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม


รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงครามได้ประกาศการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นวาระของจังหวัด ซึ่งการแก้ไขปัญหาความยากจนเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ครัวเรือนตกเกณฑ์ จาก TPMAPและข้อมูล จปฐ.แก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ หากพบปัญหาแก้ไขให้ดำเนินการทันที หากเกินกำลังอำเภอให้ส่งต่อมาที่จังหวัดซึ่งจะใช้ Maeklong Model ในการแก้ไขปัญหา โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนตรงจุด เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้ามหายได้เลือกทำอาชีพที่เหมาะสม สร้างรายได้ในครัวเรือน


สำหรับ จังหวัดสมุทรสงครามได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพครัวเรือนยากจน ในระบบ TPMAP งบประมาณ 168,000 บาท กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 40,000 บาทต่อคนต่อปี จำนวน 30 ครัวเรือน โดยมีการอบรมให้ความรู้แนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค้นหาความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพครัวเรือน ฝึกอบรมอาชีพทางเลือกตามความต้องการของแต่ละครัวเรือน เช่นการทำไข่เค็ม การเลี้ยงไก่ เป็นต้น

Related posts