สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงครามให้การต้อนรับคณะสภากาชาดไทยในโอกาสเดินทางมาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาแนวคิด…เพื่อสร้างสรรค์โมเดลทางธุรกิจ สู่การหารายได้ที่มีประสิทธิภาพ

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงครามให้การต้อนรับคณะสภากาชาดไทยในโอกาสเดินทางมาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาแนวคิด…เพื่อสร้างสรรค์โมเดลทางธุรกิจ สู่การหารายได้ที่มีประสิทธิภาพ

 

ที่บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาแนวคิด…เพื่อสร้างสรรค์โมเดลทางธุรกิจ สู่การหารายได้ที่มีประสิทธิภาพ


สืบเนื่องจากปัจจุบันสภากาชาดไทย มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้ทันกับยุคโลกาภิวัฒน์ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาในทุกองค์กรของสภากาชาดไทย เพื่อผลักดันให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ซึ่งกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสภากาชาดไทย จำเป็นต้องกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ รวมทั้งการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ทุกองค์กรเกิดการตื่นตัวในการมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรที่เข้มแข็งให้สามารถดำรงอยู่ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสภากาชาดไทย มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรแบบบูรณาการ เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคสื่อนองค์กรตามแนวทาง การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์อันนำไปสู่แผนปฏิบัติการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 

Related posts