เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มุ่งส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มุ่งส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 มี.ค.2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทับมา และมีผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการตำบลทับมา ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุ การศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า ปัจจุบันตำบลทับมามีผู้สูงอายุ จำนวน 2,488 คน เทศบาลตำบลทับมา ได้ตระหนักถึงปัญหาผู้สูงอายุบางส่วนขาดการดูแลจากครอบครัว โดยไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร หรือจากปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุอันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมาย การเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคี มีความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งเพื่อให้ได้มีโอกาสศึกษาดูงานและนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงต่อไปด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts