ผู้ช่วย ผบ.ตร.เปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วย ผบ.ตร.เปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together)

 

ตามนโยบายรวมไทยสร้างชาติ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรัฐบาล (Stronger Together) ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทุกรูปแบบ โดยบูรณาการการดำเนินการจากทุกภาคส่วน ผนึกกำลังกับเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันพัฒนา และแก้ไขปัญหาในชุมชน สังคม และท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุก ๆ มิติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ได้นำนโยบายรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติ ในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

โดยได้จัดทำโครงการ “สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together)” ให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โดยมอบหมายให้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน ตาม คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 36/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยมีเป้าหมาย “เพื่อให้ชุมชน สังคมมีความสุขสงบเรียบร้อย ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว”

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำการคัดเลือกและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสถานีตำรวจ และระดับกองบังคับการทั่วประเทศ จำนวนกว่า 9,000 นาย เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายภาคประชาชน หลังจากนั้นได้ทำการคัดเลือกและฝึกอบรมเครือข่ายภาคประชาชนจากทุกสาขาอาชีพที่มีบทบาทในสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ เช่น ผู้นำตามธรรมชาติ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หรืออื่น ๆ สถานีตำรวจละ 50 คนทั่วประเทศ


รวมกว่า 74,200 คน เพื่อทำหน้าที่ในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชน มายังคณะกรรมการระดับสถานีตำรวจ พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือเกินขีดความสามารถ จะเสนอไปยังคณะกรรมการระดับอำเภอ คณะกรรมการระดับกองบังคับการ คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับกองบัญชาการ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชน แต่หากยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำการรวบรวมปัญหาและความต้องการจากทุกพื้นที่ แล้วรายงานไปยังรัฐบาล เพื่อหาแนวทาง การแก้ไขในระดับประเทศต่อไป การอบรมเครือข่ายภาคประชาชนตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) มีผู้แทน ภาคประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจในสังกัด เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 1,900 คน จาก 38 สถานีตำรวจในสังกัด สถานีตำรวจละ 50 คน จำนวน 5 รุ่น

ในวันนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 3 ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตามสาระวิชาที่กำหนด เช่น การสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของบ้านเมืองและการมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ สถานการณ์ของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน การสื่อสารเพื่อแสวงหาความร่วมมือและการบริหารเครือข่ายประชาชน ความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปฏิบัติงานของตำรวจในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกร่วมกันลดอุบัติเหตุ กฎหมายจราจร ขับขี่ปลอดภัย การรณรงค์สร้างอาสาจราจร และช่องทางการแจ้งข้อมูลการกระทำผิด เป็นต้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ บำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความสงบสุขของประชาชน สังคมและประเทศชาติ สืบไป

Related posts