สมุทรสงคราม-รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการจังหวัดร่วมพิจารณาการขออนุญาตและดำเนินกิจการในใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชา

สมุทรสงคราม-รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการจังหวัดร่วมพิจารณาการขออนุญาตและดำเนินกิจการในใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชา

 

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อร่วมกันพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชาตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติราชการแทนกรณีเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตและดำเนินกิจการในใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชา เนื่องจากมีผู้ที่มีความประสงค์ขออนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชายื่นต่อคณะกรรมการจังหวัดเพื่อขออนุญาตโดยผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 3 ราย ได้แก่

1.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิต ปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา ดำเนินกิจการโดยนายเทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก ชื่อสถานที่ปลูก “วิสาหกิจชุมชนดีดีกล้วยไม้และพันธุ์ไม้” ตั้งอยู่เลขที่ 289 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 2.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ ยื่นคำขอรับอนุญาตผลิต ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาดำเนินกิจการโดยนายบุญวัฒน์ ไทรย้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดใหญ่ ชื่อสถานที่ทำการผลิต “วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ”

ตั้งอยู่เลขที่ 84/58 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และ 3.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตปลูกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ดำเนินกิจการโดยนางสาวสายพิณ รื่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหนามแดง ชื่อสถานที่ปลูก “วิสาหกิจชุมชนจันทราเฮิร์บ” ตั้งอยู่เลขที่ 81/1 หมู่ 3 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยที่ประชุมได้เห็นชอบรายที่ 1 และรายที่ 2 แต่รายที่ 3 ให้ไปแก้ไขเรื่องสัญญาเอ็มโอยูในรายละเอียดตามที่กำหนด

Related posts