ศรีสะเกษ -พร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง ณ บริเวณลานร่มโพธิ์

ศรีสะเกษ -พร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง ณ บริเวณลานร่มโพธิ์

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชนชาวศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ณ บริเวณลานร่มโพธิ์ หน้าศาลากลางหวัดศรีสะเกษ สำหรับการจัดกิจกรรมประกอบด้วย


– พิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูป
– การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองสวยงาม และผู้ใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม

– การแสดงดนตรีไทย
– การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม CPOT และสินค้า OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มผู้ประกอบการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง


– การจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น
ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรม ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดศรีสะเกษ อย่างเคร่งครัด

ประชาสันพันธ์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts