ปทุมธานี-สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 2/2565

ปทุมธานี-สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 2/2565
*************************

 


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน เปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 2/2565 โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร) ขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยมีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เกษตรอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 50 ราย ทั้งนี้ ได้บรรยายเรื่อง 1) เส้นทางก้าวหน้า (Career Path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2565 2) ยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์พัฒนาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี และ 3) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและนำเสนอ Design Thinking ในงานส่งเสริมการเกษตร

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts