กาฬสินธุ์-เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติรับพระราชทานเครื่องราช

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นต้นแบบของบุคคลที่ทำความดีเพื่อสังคม ด้วยความอดทนและเสียสละ

 


เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมสมัยประจำปี 2565 อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระบวนการยุติธรรม และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมงาน พร้อมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 3 คน


นายฤกษ์ชัย คทวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นบุคคลที่เสียสละ และมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาผู้กระทำผิดในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของกรมคมประพฤติ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน และสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยจากผู้กระทำผิด ในระบบการควบคุมความประพฤติอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะช่วยให้ผู้กระทำความผิด สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก


นายฤกษ์ชัยกล่าวอีกว่า ในการประชุมสมัยประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จ.กาฬสินธุ์ ครั้งนี้ ยังได้แสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ โดยได้ร่วมเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นต้นแบบของบุคคลที่ทำความดีเพื่อสังคม ด้วยความอดทนและเสียสละดังกล่าว

Related posts