สระบุรี/ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตตรวจราชการที่ 1 ตรวจติดตามแผนงานโครงการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

สระบุรี/ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตตรวจราชการที่ 1 ตรวจติดตามแผนงานโครงการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น.ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการแผนงานโครงการตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประเด็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก


นอกจากนี้ยังติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การลดอุบัติเหตุทางถนน และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts