IRPC สนับสนุนชุดตรวจ ATK

IRPC สนับสนุนชุดตรวจ ATK

​เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 นส.ปิยรัตน์ พึ่งศรี เจ้าหน้าที่หน่วยงาน สื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ระยอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 200 ชุด เพื่อใช้ตรวจคัดกรองในเบื้องต้นแบบเร่งด่วนให้กับผู้ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนรักษ์ระยอง ลดขยะ และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

โดยได้รับเกียรติจากนายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ
​ไออาร์พีซี แสดงให้เห็นถึงความมุ่นมั่นในการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

​ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts