ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

 

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2565 ที่วัดทับมา ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 มีผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านตำบลทับมา และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน ร่วมโครงการ ในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ทั้งนี้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงให้ความสำคัญและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลทับมา

จึงได้เข้าสมัครเข้าร่วมและดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องพระราชดำริฯ มีผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ มุ่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติในการรักษาทรัพยากรท้องถิ่นไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์แก่ลูกหลานต่อไป

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts