ระยอง-โครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ร่วมพัฒนา “เกาะสะเก็ด เพชรงามแห่งมาบตาพุด”

ระยอง-โครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ร่วมพัฒนา “เกาะสะเก็ด เพชรงามแห่งมาบตาพุด”


วันที่ 2 มีนาคม 2565 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาเกาะสะเก็ด เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง ปรับภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่บนเกาะฯ ในโครงการพัฒนาเกาะสะเก็ด เพชรงามแห่งมาบตาพุด จ.ระยอง เป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน ประชาชน โดย จังหวัดระยอง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงาน ทช.ที่ 1 (ระยอง) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง (ทสจ.) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ศรชล จ.ระยอง ศูนย์วิจัย ทช.อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เทศบาลเมืองมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร) พร้อมด้วย โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 ( โดย บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP)

และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ) และ โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอีกหลายบริษัทฯ ร่วมสนับสนุน ได้แก่ บริษัท SCG , GC PTT Tank , Thai Tank Terminal , SPRC , BLCP POWER ,TCT ,NFC , SC Group , GPSC , PMSC MTP 3.1, มารีนไทย กรุ๊ป , BIG เป็นต้น พร้อมด้วยภาคชุมชน ประมงเรือเล็กพื้นบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเกาะสะเก็ด เพชรงามแห่งมาบตาพุด จ.ระยอง มีผู้นำหน่วยงานร่วมเปิดงานและร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สทช.1 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ. สทร นายอติชาต ลำดับขั้น เลขานุการนายกเทศบาลเมืองมาบตาพุด ร.อ.อำนาจ คุ้มวงษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธการและการข่าว ศรชล จ.ระยอง และ ผู้แทนบริษัท โรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สทช.1 กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ในพื้นที่เป้าหมาย เตรียมความพร้อมบนพื้นที่เกาะสะเก็ด ให้เป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ และฟื้นฟูปะการัง หญ้าทะเลที่เสื่อมโทรม อนุรักษ์พันธุ์ไม้บนเกาะ การบริหารจัดการให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ชาวประมง และประชาชน ทั้งด้านการรักษาทรัพยากรธรราติและสิ่งแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล และ การท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อมั่นว่าถ้าได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโครงการนี้น่าจะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดี


นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ( สทร ) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายของ กนอ. สทร. และ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ฯ ซึ่ง หน่วยงานและเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมฯ ยินดีร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์บนเกาะสะเก็ดและทางทะเล รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน ชาวประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ซึ่ง กนอ. สทร. และเครือข่ายโรงงานยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันในครั้งซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จยั่งยืนได้ต่อไป


บรรยากาศในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทุกภาคส่วนดังกล่าวข้างต้น กิจกรรมวันนี้ได้ร่วมกัน เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด จัดเตรียมพื้นที่ เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ตามเป้าหมายที่วางไว้ ของโครงการฯ พัฒนา “เกาะสะเก็ด เพชรงามแห่งมาบตาพุด จ.ระยอง “ เกาะสะเก็ด จะเป็นพื้นที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง และ จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนคนระยองอย่างยั่งยืนต่อไป

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts