ผู้ว่ากาฬสินธุ์ย้ำผู้บริหาร อปท.มุ่งทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้โอวาทผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเน้นย้ำต้องเป็นข้าราชที่มุ่งทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุข เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน

 


วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ พบปะ ให้โอวาท และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผวจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วม


นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น ดังนั้นในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น จะต้องมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน ตำบลในพื้นที่ของตนเอง ศึกษาความสัมพันธ์ของคนในชุมชน รวมถึงองค์กรของตนเองอย่างถ่องแท้ มุ่งทำงานเพื่อรับใช้ประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ มีจิตบริการ อำนวยความสะดวกช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

ในขณะเดียวกันจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือตามระเบียบ ดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ
“นอกจากนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น ยังจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการครองตน ครองคน ครองงาน ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม ยึดหลักของความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อทุกคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงานด้วยความเสมอภาค ร่วมกันทำงานเพื่อ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน” นายทรงพลกล่าวในที่สุด

Related posts