ปทุมธานี-นายอำเภอสามโคกเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(ครั้งแรก)ในการมารับดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสามโคก(คนใหม่)

ปทุมธานี-นายอำเภอสามโคกเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(ครั้งแรก)ในการมารับดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสามโคก(คนใหม่)
***********************

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น .นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก( คนใหม) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกำนันทุกตำบลเข้าร่วมประชุม ต่อมาเมื่อเวลา 09.30 น. นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคกได้เดินทางมาถึงสถานที่ประชุม จากนั้นได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนำสวดมนต์ไหว้พระ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อมาก่อนเข้าวาระการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ จังหวัดประจำปี 2565

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่บ้านลากด้วน หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี จากนั้นนายอำเภอสามโคก เปิดการประชุม และระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากที่ประชุมกรมการจังหวัดปทุมธานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 การย้ายข้าราชการและข้าราชการรักษาตำแหน่ง ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ย้ายข้าราชการ ให้นางวิพรแววศรีผ่อง ตำแหน่งนายอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี มาดำรงตำแหน่งนาย อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ด้วยกรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการรักษาตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครองระดับชำนาญการพิเศษ


โดยกำหนดให้เดินทางปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีข้าราชการรักษาการในตำแหน่งสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอสามโคก 1 รายได้แก่นางสาวณิชนันทน์ สาริบุตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสามโคก และท่านสุดท้ายด้วยกรมการปกครองได้มีคำสั่งลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ย้ายข้าราชการ นางสาวประไพ ถึงโภค ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองกลุ่มงานทะเบียนและบัตรที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองกลุ่มงานทะเบียนและบัตรที่ทำการปกครองอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี


1.3 ขอบคุณร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน โอกาสวันสำคัญของชาติ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องหน่วยงานราชการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถือปฏิบัติหรือพิจารณา ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องส่วนงานราชการอื่นๆและระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นถ้ามีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนายอำเภอสามโคก(คนใหม่)นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคกได้กล่าวเสริมว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกที่มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอสามโคก(คนใหม่)ได้พูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในการมาดำรงตำแหน่งที่อำเภอสามโคกจะดูแลความสุขของพี่น้องชาวอำเภอสามโคกให้ดี จะดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชนของชาวอำเภอสามโคกและร่วมกันพัฒนาอำเภอสามโคกให้ไปในทางที่ดีต่อเนื่องต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts