สระบุรี -“ผู้ว่าฯแมนรัตน์”ประธานพิธีเปิดการนำเสนอผลงานผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการจังหวัดสระบุรี (Hi PRO Saraburi 2021) รุ่นที่ 2(มีคลิป)

สระบุรี -“ผู้ว่าฯแมนรัตน์”ประธานพิธีเปิดการนำเสนอผลงานผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการจังหวัดสระบุรี (Hi PRO Saraburi 2021) รุ่นที่ 2(มีคลิป)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลงานผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเพื่อรองรับการปรับตัวขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลง ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการจังหวัดสระบุรี (HI – PRO Saraburi 2021) ณ ห้องสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี


การบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มที่ผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้อื่นยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้นำยังต้องช่วยเหลือให้ผู้อื่นสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของเขาเอง ผู้นำเชิงกลยุทธ์จะกล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง กำหนดเป้าหมายและแนวทางที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง นำทีมงานให้ยอมรับและเอาชนะต่อความรู้สึกเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล


การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร เพื่อให้ทีมงานสามารถร่วมกันบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้ทีมงานสร้างแนวคิดในการทำงานและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับ ตนเอง การนำเสนอผลงานครั้งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป
**************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts