นครนายก – การสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก สนามสอบวัดพราหมณี พระอารามหลวง

นครนายก – การสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก สนามสอบวัดพราหมณี พระอารามหลวง

 

ที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก ได้จัดให้มีการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก สนามสอบวัดพราหมณี พระอารามหลวง โดยมี ราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานสนามสอบ พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เลขานุการสนามสอบ


การนี้ พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ วัดพระเชตุพนฯ เป็นประธานเปิดสอบบาลีสนามหลวงวันที่ ๒ พร้อมด้วย พระศรีศาสนวงศ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๒ พระศรีรัตนากร รองเจ้าคณะภาค ๑๒ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่พระภิกษุ สามเณร และคณะกรรมการควบคุมการสอบ จากนั้น พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ พระศรีศาสนวงศ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๒ และพระศรีรัตนากร รองเจ้าคณะภาค ๑๒ ได้เมตตาเดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ และคณะกรรมการควบคุมการสอบบาลี


ทั้งนี้ มหาอภิชัย อภิชโย ป.ธ.๙ วัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำประโยคบาลีสนามหลวงจังหวัดนครนายก พร้อมพระอนุจรอีก ๔ รูป ซึ่งสนามสอบวัดพราหมณี พระอารามหลวง ปีนี้มีจำนวนพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบจำนวน ๑๒๒ รูป แบ่งเป็น ประโยค ๑-๒ จำนวน ๗๑ รูป ประโยค ป.ธ.๓ จำนวน ๓๓ รูป ประโยค ป.ธ.๔ จำนวน ๑๘ รูป

ด้วยสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กำหนดจัดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๔ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมทั้งแจ้งข้อกำหนดในการสอบประโยคบาลีสนามหลวง เกี่ยวกับมาตรการควบคุมและปัองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขของการจัดสนามสอบบาลีสนามหลวง จึงขอความร่วมมือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานงานเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด

เพื่อดำเนินการแจ้งผู้เข้าสอบต้องมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าสอบที่จุดคัดกรองสนามสอบทุกรูป และผู้เข้าสอบจะต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ด้วยเอกสารหรือแสดงผลผ่านทางแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม ณ จุดคัดกรอง และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือสุทธิ แสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามสอบ และให้ผู้เข้าสอบและคณะกรรมการคุมห้องสอบปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts