ระยอง-โครงการจิตอาสา กศน.อำเภอเมืองระยอง

ระยอง-โครงการจิตอาสา กศน.อำเภอเมืองระยอง

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุม กศน.อำเภอเมืองระยอง นางวรมน รัตนจีน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยครูและคณะกรรมการได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา กศน.เมืองระยอง โดยมี ดร.โนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวง และรองประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา กศน.อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันนี้ การดำเนินการโครงการจิตอาสาของ กศน. อำเภอเมืองระยอง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองระยอง ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าทางสังคม

มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และประวัติศาสตร์ชาติไทย ดังนั้น นักศึกษา กศน. อำเภอเมืองระยอง ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ การมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดำรงชีวิตในทางสายกลาง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางของโครงการจิตอาสา กศน.อำเภอเมืองระยอง เป็นกิจกรรมที่จัดการเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ความเป็นไทยที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


กศน.อำเภอเมืองระยอง เล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ ที่พร้อมอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความปรองดองสมานฉันท์ มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
๓.เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์
ในกิจกรรมครั้วนี้ได้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๑๐ คน จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการของจิตอาสา การปฎิบัติตนตามแนวทางจิตอาสาที่ถูกต้อง การคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๙ ทั้งระดับประถม ม.ต้น และมี.ปลาย จัดตั้งโครงการจิตอาสา เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน พัฒนาต่อยอดสำหรับการแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

Related posts