ปทุมธานี-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหาร ตามแนวคิด 5F

ปทุมธานี-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหาร ตามแนวคิด 5F
************************

 


เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี โดย นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยคุณไพรัตน์ จันทร์แบบ เลขาธิการสมาคมชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้สาธิต ได้แก่

แกงกระเจี๊ยบ (ฟะฮะเจ่บ) และยำมะม่วง (สูตรมอญ) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น และการเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน ตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมได้ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชนไทย สู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและขยายตลาดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts