สระบุรี : ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(มีคลิป)

สระบุรี : ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(มีคลิป)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ


การประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในคณะอนุกรรมการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้รายงานการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์พิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในคดีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 2 คน การช่วยเหลือผู้เสียหายในพื้นที่ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 3 คน และการจัดทำโครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์ให้ความรู้กับเด็กในเรื่องการค้ามนุษย์


และในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ และด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลค้ามนุษย์ รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ และจะเริ่มดำเนินการตามแผนฯ ต่อไป
******************


กฤษฏา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts