ปราจีนบุรี-ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด

ปราจีนบุรี-ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 บางกุ้งทุ่งข้าว ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ นโยบายเน้นหนักของจังหวัดปราจีนบุรี 5 เรื่อง ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ,การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง, การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม , การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน , การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5


โครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายณรงค์พันธ์ เจนประกอบกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี และนางจารุณี กาวิล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จากหลายเครือข่าย ประกอบด้วย สื่อมวลชนด้านโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ สื่อมวลชนด้านหนังสือพิมพ์

อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านของกรมประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครสาธารณสุขและกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเครือข่ายเสียงตามสายและหอกระจายข่าว จำนวนทั้งสิ้น 36 คน เพื่อนำข้อมูลข่าวสาร จากภาครัฐ และนโยบายสำคัญของจังหวัดที่ถูกต้องไปเผยแพร่ ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ ในการดำเนินงานของรัฐบาลและจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากประชาชน ในนโยบาย ด้านต่างๆ ทั้งของ รัฐบาล และจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป

 

/////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

Related posts