พิจิตร – ผู้ว่าฯพิจิตรลงพื้นที่สอบเอาเรื่องโรงงานสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

พ่อเมืองชาละวันลงพื้นที่หลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากสองครูวัยเกษียณที่ได้รับความเดือดร้อนด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมที่สร้างติดรั้วบ้านสั่งเข้มอุตสาหกรรม-โยธาและผังเมืองรวมถึงฝ่ายปกครองและท้องถิ่นตรวจสอบใบอนุญาตการขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียวตามกฏหมายผังเมืองสั่งตรวจสอบตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 , พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 , พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 , พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ฝ่ายผู้จัดการโรงงานหอบเอกสารชี้แจงผู้สื่อข่าวว่ามีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานถูกต้อง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการที่ นายบุญเลิศ ลี่ประเสริฐ อายุ 65 ปี และ นางพูลศรี ลี่ประเสิรฐ อายุ 65 ปี สองสามีภรรยา อดีตข้าราชการครูโรงเรียนตะพานหิน จ.พิจิตร ที่ร้องทุกข์ผ่านสื่อมวลชนว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบ้านของตนถูก 2 โรงงานสร้างติดรั้วบ้านส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเสียงดัง-ฝุ่นละออง ทำให้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความเดือดร้อนมานานนับสิบปี นายไพบูลย์ ผู้ว่าฯ พิจิตร จึงได้ลงพื้นที่ด้วยตนเองโดยได้ไปพร้อมกับ , นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร , ผู้แทนของโยธาและผังเมืองจังหวัดพิจิตร , ผู้แทนนายอำเภอตะพานหิน ,

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการอนุญาตซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของ อบต.ห้วยเกตุ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดูจากสถานที่จริงด้วยประสบการณ์ของ นายไพบูลย์ ผู้ว่าฯ พิจิตร ซึ่งอดีตเคยเป็นผู้ตรวจกรมโยธาและผังเมืองมาก่อน เมื่อเห็นโรงงานสร้างติดรั้วบ้านรวมถึงแนวถอยร่นและดูตามระเบียบผังเมืองพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรจึงได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบตามพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 , พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 , พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 , พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ว่ามีการขออนุญาตการก่อสร้างโรงงานถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงให้ทำรายงานโดยละเอียดมาให้ครบถ้วนว่ามีเจ้าพนักงานของรัฐรู้เห็นเป็นใจหรือละเว้นจนเป็นเหตุให้เรื่องบานปลายมาจนถึงขณะนี้ได้อย่างไร

ซึ่งจากการเอาจริงของ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ทำให้นายบุญเลิศ ลี่ประเสริฐ อายุ 65 ปี และ นางพูลศรี ลี่ประเสิรฐ อายุ 65 ปี สองสามีภรรยา อดีตข้าราชการครูโรงเรียนตะพานหินพึงพอใจและจะรอฟังผลว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะสนองงานตามคำสั่งของผู้ว่าฯพิจิตรอย่างไรต่อไป
แต่ในส่วนของ นายสมศักดิ์ อยู่จันทร์ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีพระจันทร์ค้าเหล็ก ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 145 ถนนตะพานหิน-พิจิตร หมู่ 5 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ก็ได้หอบเอกสารจำนวนมากมาชี้แจงกับผู้สื่อข่าวว่า โรงงานของตนได้มีการทำประชาคมก่อนจะมีการดำเนินการก่อสร้างรวมถึงมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอย่างถูกต้อง รวมถึงชี้แจงว่าโรงงานของตนถือเป็นธุรกิจสร้างงานให้กับชาวบ้านและสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนอีกด้วยดังนั้นจึงวอนขอความเห็นใจในเรื่องดังกล่าว

แต่ในมุมกลับกัน คุณครูสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้แสดงหลักฐานหนังสือของ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 13 ม.ค. 2565 ที่ พจ 0033(2)/ว41 เรื่องขอคัดค้านการทำประชาพิจารณ์และคัดค้านการสร้างแพล้นท์ปูนของโรงงานแห่งนี้ที่ สนง.อุตสาหกรรมพิจิตรส่งถึง นายบุญเลิศ ลี่ประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ มีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2564 และพบว่า สถานที่ตามร้องเรียนพบมีการติดตั้งเครื่องจักรโดยกำลังเครื่องจักรรวม 139 แรงม้า เข้าข่ายเป็นโรงงาน ซึ่งลักษณะการกระทำการดังกล่าวจึงเป็นการตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกด้วย

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts