กาฬสินธุ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 68 ปี ร่วมรำลึกสดุดีวีรกรรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่อุทิศทั้งกายและใจเพื่อชาติบ้านเมือง

 


ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1 นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ นายธวัชชัย รอดงาม นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี


โดยนายกองเอกทรงพล ใจกริ่ม ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.กาฬสินธุ์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีความเสียสละทั้งกายและใจ มีความวิริยะ อุตสาหะ พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญ เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย การรักษาความสงบ ร่วมกับข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจและทหาร ซึ่งผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ตั้งแต่การก่อตั้งกิจการกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 รวมเป็นเวลา 68 ปี


“เพื่อการยอมรับและเชื่อถือศรัทธาของประชาชน ในฐานะกองกำลังประจำถิ่น ขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จ.กาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลัก ทั้งการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต พร้อมช่วยเหลือสังคมสืบไป” นายกองเอกทรงพลกล่าว


ในการนี้ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี ได้มีพิธีทางพระพุทธศาสนา พิธีประดับยศสมาชิกอาสารักษาดินแดน ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.กาฬสินธุ์ มอบสิ่งของบำรุงขวัญและเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย

Related posts