‘นิพนธ์’ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถวายโฉนดที่ดิน 170 ไร่เศษ แก่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน สถิตสถาพรสืบไป

‘นิพนธ์’ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถวายโฉนดที่ดิน 170 ไร่เศษ แก่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน สถิตสถาพรสืบไป

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ม. 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเดชพระคุณ พระราชโพธิวรคุณ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดฯ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีถวายโฉนดที่ดินให้แก่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดฯ ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 170 ไร่เศษ โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอดอยสะเก็ด ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า การมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้ สืบเนื่องจากวัดพระธาตุดอยสะเก็ดฯ ได้ยื่นคำขอรังวัดโฉนดที่ดินในที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งได้ครอบครองใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ตั้งวัด เมื่อปี พ.ศ. 2155 ตนในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดิน ได้มีนโยบายชัดเจนที่จะเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ เพื่อให้วัดได้มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อแสดงตำแหน่งขอบเขตที่ดินของวัดที่ชัดเจน ป้องกันข้อพิพาทและสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้โดยชอบด้วยระเบียบ/กฎหมาย และเป็นการส่งเสริมจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด ได้ดำเนินการออกรังวัดที่ดินดังกล่าว ซึ่งผลการรังวัดคำนวณเนื้อที่ได้ประมาณ 170 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา และได้ชันสูตรสอบสวนพบว่า ที่ดินอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินให้ได้ จึงพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

นายนิพนธ์กล่าวต่อไปอีกว่า ในปีงบประมาณ 2565 นี้ กระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉมที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศและมอบหมายให้กรมที่ดินเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำการสำรวจรังวัดที่ดิน ในพื้นที่ 70 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันในชีวิต และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน รวมถึงเพื่อให้โฉนดที่ดินที่ได้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือโดยทั่วไป ให้ประชาชนจะมีความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่อไป เพราะถือว่าที่ดินคือชีวิตของพี่น้องประชาชน และได้สั่งการให้ กรมที่ดินเร่งสำรวจที่ดินวัดทั่วประเทศที่ยังไม่ออกโฉนดอีกด้วย

โดยก่อนหน้านี้ได้มีการถวายโฉนดที่ดิน วัดสระเกศฯ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ 64 ไร่ 3 งาน 56 9/10 ตารางวา

///

Related posts