สกพอ. รุกเชื่อมความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPCT เร่งพัฒนากำลังคน รับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูง

สกพอ. รุกเชื่อมความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPCT เร่งพัฒนากำลังคน รับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูง

 


เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2565 ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง โดยมี ดร.ปรีดา บุญศิลป์ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ โดยได้ร่วมกันหารือและขยายความร่วมมือ การพัฒนาทักษะบุคลากร สวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชั้นสูงที่วิทยาลัยไออาร์พีซี มีความเชี่ยวชาญ อาทิ ปิโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ พลังงานทดแทน ยานยนต์ไฟฟ้า(EV) และยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) เป็นต้น

เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ด้วยหลัก “อีอีซี โมเดล” ที่ สกพอ. ได้เร่งรัดผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี ทั้งในรูปแบบ Type A ผลิตบุคลากรพร้อมใช้ โดยเอกชนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน 100% พร้อมรับเข้าทำงานทันที และ Type B การฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course) เอกชนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 กับภาครัฐ เร่งฝึกอบรม เพื่อสร้างความพร้อมและพัฒนาทักษะบุคลากรตามความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา ตอบโจทย์ความต้องการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งสร้างการจ้างงานในพื้นที่อีอีซี เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ได้ทันท่วงที

 

Related posts