ระยอง-เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน :โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านทะเลน้อย รองรับ EEC (มีคลิป)

ระยอง-เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน :โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านทะเลน้อย รองรับ EEC

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=jHSTVAPnMlk[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนบ้านทะเลน้อย
ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายก อบจ.ระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน :โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านทะเลน้อย ตำบลทางเกวียน และ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และรองรับการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) อาจารย์หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ผู้จัดการโครงการฯ อาจารย์หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ ผส.ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม นางสาวสุพรรณี ศรีธัมมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นวิทยากรนำเสนอโครงการฯ โดยมี นายลำยอง สนิท นายก อบต.ทางเกวียน นายเสรี เจริญรื่น นายก อบต.วังหว้า นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ส.อบจ.ระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน ภาคประชาชน ร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยพร้อมเพรียง


1.เหตุผลและความจำเป็น
บ้านทะเลน้อยเป็นชุมชนขนาดเล็กตั้งอยู่ในตำบลทางเกวียน และพื้นที่บางส่วนอยู่ในตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ตอนปลายของแม่น้ำประแส มีอาณาเขตทางทิศตะวันออกยาวจนถึงทิศใต้ ติดกับแม่น้ำประแส เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการนำมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้นำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านทะเลน้อยผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนเข้าสู่ยุคแหล่งท่องเที่ยวในยุค Thailand 4.0 ในอนาคตข้างหน้า โดยพัฒนาให้พื้นที่เลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งมีความสวยงามและมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้และมีทัศนียภาพสองข้างทางที่ร่มรื่นและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นประกอบกับการกำหนดมาตรการสำหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม ส่งผลให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและมีการกระจายรายได้ สู่ประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจ้างโครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนในบ้านทะเลน้อย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างยั่งยืน รองรับการพัฒนาถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินการศึกษา แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา จากผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ชุมชนบ้านทะเลน้อย เป็นพื้นที่ ที่มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็น Landmark ที่สำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง โดยการจัดทำพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์ เส้นทางปั่นจักรยาน เขื่อนกันตลิ่ง เส้นทางศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนธรรมชาติ ศาลเจ้าและสะพานเชื่อมโยงระหว่างเกาะกลางน้ำ กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน การปรับภูมิทัศน์ ที่พัก โฮมสเตย์ และท่าน้ำเพื่อนั่งเรือทัศนศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม และยังสร้างและกระจายรายได้ให้กับชาวบ้าน และกลุ่มประมงเรือเล็กในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนต่อไป


2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อออกแบบการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านทะเลน้อย ตำบลทางเกวียนและตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยองและพื้นที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว (Landmark) ของจังหวัดระยอง รองรับการพัฒนาสู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2.2 เพื่อออกแบบ (Master Plan) การกำหนดโซนนิ่ง กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่
2.3 เพื่อออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของพื้นที่ชุมชนบ้านทะเลน้อย ตำบลทางเกวียนและตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยองและพื้นที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่


2.4 เพื่อออกแบบและจัดทำรูปแบบรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นและส่วนควบในพื้นที่ชุมชนบ้านทะเลน้อย ตำบลทางเกวียนและตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยองและพื้นที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ รวมทั้งรองรับการเติบโตและการขยายตัวของประชาชนในพื้นที่
3. สาระสำคัญของโครงการ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีบทบาทในการรู้ข้อมูลการดำเนินโครงการ จึงจัดประชุมแนะนำโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการ ลักษณะโครงการ และแนวทางการดำเนินการศึกษาให้กับประชาชน ทั้งส่วนราชการ สถาบันการศึกษา เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดทำรายงานฯ ให้ครบถ้วน

 

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts