สระบุรี/วิสาหกิจชุมชน จ.สระบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ต้นแบบการปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์ สร้างสุขภาพเสริมมูลค่าเศรษฐกิจ

สระบุรี/วิสาหกิจชุมชน จ.สระบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ต้นแบบการปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์ สร้างสุขภาพเสริมมูลค่าเศรษฐกิจ

 


วันนี้ (26 มกราคม 2565) นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ “โครงการต้นแบบปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ” ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดสระบุรีโดยมีนายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข ส่วนราชการและประธานวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมพิธี ที่ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี


นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่า ทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ โดยที่กัญชาเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนตั้งแต่ ราก ใบ ลำต้น ช่อดอก และเมล็ด ทั้งนี้ การปลูกกัญชาตามหลักวิชาการ และองค์ความรู้จากการศึกษา วิจัย และประสบการณ์ที่ถูกต้องจะนำมาซึ่งคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งผลต่อรายได้ของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่มูลค่า อันเป็นการสร้างเสริมเศรษฐกิจของประเทศ


นอกเหนือจากตำรับยาแผนไทย ตำรับยาพื้นบ้านที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ถูกนำมาใช้มากกว่า 44 ตำรับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยังได้พัฒนาตำรับยากัญชาทางการแพทย์ คือ น้ำมันกัญชาตำรับเมตตาโอสถ ซึ่งพัฒนามาจากสายพันธุ์กัญชาในประเทศที่มีสาร THC ในปริมาณสูง และน้ำมันกัญชาตำรับการุณย์โอสถ ที่พัฒนามาจากสายพันธ์กัญชาที่มีสาร CBD ในปริมาณที่สูง โดยทั้งสองตำรับนี้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ได้อนุญาตให้แพทย์สามารถใช้ได้ในกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
โดยสั่งจ่ายได้ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา และมีความต้องการใช้จากโรงพยาบาลทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจพบว่า จะต้องใช้ปริมาณของช่อดอกกัญชาแห้ง สำหรับการผลิตยาทั้งสองตำรับ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 3,000 กิโลกรัม และมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และช่วยลดกัญชาที่อยู่นอกระบบ


กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนที่สามารดำเนินการได้ตามกฎหมาย วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม สหกรณ์การเกษตร ตลอดจนมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจถูกต้องในการปลูกกัญชาเพื่อนําผลิตผลจากกัญชาส่วนที่เป็นยาเสพติดให้โทษ (เมล็ด และช่อดอก) มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยผลิตตํารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ จําหน่ายให้กับสถานพยาบาลตามกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาในส่วนที่ไม่ใช้ยาเสพติดให้โทษ (ราก ใบ ลำต้น ฯลฯ) มาใช้ตามภูมิปัญญา จำหน่าย และใช้ประโยชน์ทางสุขภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนต่อไป


ทั้งนี้นอกจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ “โครงการต้นแบบปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ” ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดสระบุรี แล้วภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด จำนวน 5 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการโรงผลิตยากัญชาทางการแพทย์ จาก โรงพยาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา / นิทรรศการโรงผลิตยาสมุนไพร จากโรงพยาบาลหนองโดน ซึ่งเป็นโรงผลิตที่ผ่านมาตรฐาน GMP WHO สนับสนุนยาสมุนไพรและยากัญชาทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 4 / นิทรรศการระบบบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จากโรงพยาบาลหนองแค / นิทรรศการผลิตภัณฑ์กัญชา และ นิทรรศการให้คำแนะนำการขอขึ้นทะเบียนการปลูกกัญชาจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก้าวต่อไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และ ภาคเอกชน วางแผนการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และร่วมกับ มหาวิทยาลัย วางแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก วัตถุดิบกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร ที่เป็นอัตลักษณ์

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts