วัดทับมา ต่อยอดการจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลทับมา ตั้งศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน และนำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน (มีคลิป)

วัดทับมา ต่อยอดการจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลทับมา ตั้งศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน และนำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2LkR0Q0Y7kQ[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลตำบลทับมา ได้มีการลงนาม MOU กับวัดทับมา และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการจัดพื้นที่สีเขียวในบริเวณวัดทับมา โดยตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดขยะครบวงจรแบบโรเสสขึ้น โดยการเลี้ยงไส้เดือน นำปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของประชาชนทั่วไป โดยประชาชนสนใจที่จะเลี้ยงไส้เดือนดังกล่าว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มีรายได้ สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้


ทั้งนี้ ปัจจุบันทางวัดได้นำปุ๋ยจากมูลไส้เดือนไปใส่ต้นไม้ และนำไส้เดือนไปปล่อยโคนต้นไม้ด้วย เพื่อให้มีปุ๋ยอินทรีย์ในดินนอกจากนี้ขยะอื่นๆ ในวัดจะไม่มีการเผา ทั้งพวกเศษไม้และกิ่งไม้จะนำไปย่อยเป็นปุ๋ยหมัก พวกเศษอาหาร จะนำไปผสมกับต้นกล้วยสับเป็นชิ้นๆ ผสมกับมูลโคนำมาเลี้ยงเป็นอาหารไส้เดือน ซึ่งเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยย่อยสลายขยะที่มีอยู่ในวัดให้น้อยลง รวมทั้งเพื่อลดปริมาณขยะในสังคมและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัดอีกด้วย


นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า เทศบาลตำบลทับมา มีเป้าหมายในการจัดการขยะที่ชัดเจน คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ โดยมุ่งสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย และผลักดันให้มีการนำนวัตกรรมกระบวนการแบบโรสเสส(ROSES)ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสร้างรายได้เห็นเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนในการคัดแยกขยะและปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้องในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ปัจจุบันได้มีการต่อยอดการจัดการขยะในชุมชน เพื่อให้คนมีรายได้ ทำให้มีการรวมกลุ่มกันผลิตเป็นสินค้า และผลิตภัณฑ์ขึ้น รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts