เพชรบูรณ์-ผลประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ เรื่องดีๆที่บ้านฉัน จ.เพชรบูรณ์ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีในครอบครัว

เพชรบูรณ์-ผลประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ เรื่องดีๆที่บ้านฉัน จ.เพชรบูรณ์ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีในครอบครัว

 

นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อเรื่องดีๆที่บ้านฉัน จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารความเข้าใจอันดีในครอบครัว ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ครอบครัวเป็นสถาบันแรก และสถาบันหลักอย่างแท้จริง ในการกล่อมเกลาคนในสังคมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดี และเป็นการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม

โดยในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์หรือผู้แทนนายกสมาคมวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วยแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการเล่าเรื่อง การใช้ภาษาและดนตรี คุณภาพในการผลิต

โดยมีทีมที่สมัครเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น ๑๓ ทีม ในแต่ละทีมมีสมาชิกทีมละ ๒ คน ประกอบด้วยเด็กหรือเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ความยาวคลิปไม่เกิน ๖๐ วินาทีรวมไตเติ้ล การนำเสนอไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ แต่ให้จบด้วยตราประจำกระทรวงวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ ๑๗๖๕ สายด่วนวัฒนธรรม ทีมที่ชนะเลิศในระดับจังหวัด ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินสด ๓,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๒,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการ

มีผลการตัดสินดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “สุขใจในบ้านเรา” จากทีม mom&me ประกอบด้วย นายจิรทีปต์ -นางสมคิด สาตุ่น ๗๕ หมู่ ๑๑ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ผลงาน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน คือช่วยเหลือกันในครอบครัว” จากทีม snowman ประกอบด้วย น.ส.อภิษฏา -นายกมล ทองสี ๑๐/๑ หมู่ ๕ ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ผลงาน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน ผูกสัมพันธ์ด้วยกตัญญู” จากทีม คริสตัล ประกอบด้วย ด.ญดารุณี-นายนิเวช พลกลาง ๑๑๑ หมู่ ๒ ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์


สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด จะเข้ารับการอบรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับกระทรวงวัฒนธรรม ต่อไป รวมทั้ง ผลงานที่ชนะเลิศ ในระดับจังหวัด จะนำไปเผยแพร่ทาง YouTube เพื่อนับจำนวนผู้กดถูกใจ ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกรางวัล popular vote รวมทั้งเป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอในระดับประเทศต่อไป

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts