“นิพนธ์” สั่ง กรมที่ดิน เร่งชี้แจงคืบหน้า ปมเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน 60 แปลง ของ “สมพร-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ล่าสุด ส่งผู้เชี่ยวชาญ รังวัดแผนที่ถ่ายทอดตำแหน่งที่ดิน พร้อมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ 24-28 ม.ค.นี้ ก่อนสรุปผล ย้ำยึดระเบียบ-กฎหมายเป็นหลัก

“นิพนธ์” สั่ง กรมที่ดิน เร่งชี้แจงคืบหน้า ปมเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน 60 แปลง ของ “สมพร-ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ล่าสุด ส่งผู้เชี่ยวชาญ รังวัดแผนที่ถ่ายทอดตำแหน่งที่ดิน พร้อมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ 24-28 ม.ค.นี้ ก่อนสรุปผล ย้ำยึดระเบียบ-กฎหมายเป็นหลัก

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะที่กำกับดูแลกรมที่ดิน กล่าวถึงกรณีศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ทำหนังสือทวงถามความคืบหน้าการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก.ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจและลูก ที่ครอบครองที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ว่า ตนได้สั่งให้กรมที่ดินชี้แจงรายละเอียดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกรมที่ดินได้ชี้แจงมาดังนี้ 1. กรมที่ดินมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่ง ป.ที่ดิน กรณีที่ปรากฏว่า มีการออก น.ส. 3 ก. จำนวน 60 แปลง ในท้องที่ ต.ด่านทับตะโก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งมีชื่อ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 53 ฉบับ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 5 ฉบับ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 2 ฉบับ ได้ออกตามโครงการเดินสำรวจฯ เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2512 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2. จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 11 ส.ค. 64 ส่งรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ซึ่งได้ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะลงความเห็นได้ว่า ตำแหน่งที่ดินทั้ง 60 แปลง อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (หมายเลข 85) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2512 หรือไม่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 3.รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายให้ดำเนินการเพิ่มเติม โดยให้สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง จัดทำรูปแผนที่โดยถ่ายทอดตำแหน่งที่ดินตามหลักฐาน น.ส. 3 ก. จำนวน 60 ฉบับ ในระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:5,000 ลงในสำเนาระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ที่มีการถ่ายถอดและรับรองแนวเขตป่าไม้แล้ว โดยการปรับแก้ตามหลักวิชาการแผนที่ และกำหนดประเด็น ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาว่า น.ส. 3 ก. จำนวน 60 ฉบับ ได้ออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร และคำคัดค้านของผู้มีส่วนได้เสียมีเหตุผลโดยที่การขีดเขตและลงนามรับรองแนวเขตป่าไม้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 31 ตามกฎหมายที่ดิน หรือไม่อย่างไร เสร็จแล้วประชุมพิจารณาให้ความเห็นในองค์คณะกรรมการสอบสวนฯ 4.จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือลงวันที่ 12 ม.ค. 65 แจ้งกรมที่ดิน ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในการรังวัดทำแผนที่เพื่อถ่ายทอดตำแหน่งที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยให้ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 24 -28 ม.ค.2565

“ ทั้งนี้ การดำเนินการของกรมที่ดิน เมื่อได้รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนฯ แล้ว จะได้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว

//////

Related posts