อีสท์ วอเตอร์ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิดสร้างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

อีสท์ วอเตอร์ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิดสร้างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

 

“สายน้ำคือแหล่งกำเนิดชีวิต” และเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต เริ่มตั้งแต่การใช้น้ำในชีวิตประจำวันของคนทุกคนจนกระทั่งไปถึงการใช้น้ำเพื่อประกอบกิจการในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมอันเป็นเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย เมื่อการขับเคลื่อนธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการน้ำ ใส่ใจการนำทรัพยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก้าวไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นั่นหมายถึง สายน้ำ คือ ตัวแทนสายสัมพันธ์แห่งชีวิตที่ยั่งยืน ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด ( มหาชน ) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และไม่ลดทอนคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม


“อีสท์ วอเตอร์บริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมโดยรวม” คือนโยบายหลักที่อีสท์ วอเตอร์กำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน เพื่อคืนกำไรสู่สังคม ผ่านกรอบการพัฒนาชุมชน 3 ด้าน ได้แก่ โครงการส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต


โครงการส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีสท์ วอเตอร์ แบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จัดอยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำต่าง ๆ ที่เป็นต้นทุนน้ำดิบของบริษัท รวมถึงผืนป่าต้นน้ำที่เป็นเขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ เช่น โครงการเพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า ภาคตะวันออก โครงการบำรุงดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัด โครงกา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและรักษาพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณป่าชายเลนของแม่น้ำบางปะกง
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น

โครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำ ค่ายเยาวชนอีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำ และมอบทุนการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนอีสท์ วอเตอร์ รักษ์น้ำ เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ เพื่อสร้างให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน โครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center) เพื่อพัฒนาการใช้งานระบบประปาชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายให้แก่ชุมชนโดยรอบโรงเรียน


ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำศักยภาพ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ มาสร้างสรรค์พัฒนาต่อโครงการต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานความร่วมมือกันระหว่างอีสท์ วอเตอร์ กับชุมชน เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด และมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นตลอด 2 ปีที่ผ่านมา อีสท์ วอเตอร์ยังได้สนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน เพื่อตอกย้ำว่าไม่ว่าจะสถานการณ์ใด อีสท์ วอเตอร์ จะอยู่เคียงข้างทุกคนเสมอ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts