สตูล จัดพิธีรำลึกพระคุณครู ในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565 (ชมคลิป)

สตูล จัดพิธีรำลึกพระคุณครู ในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565

วันนี้ 16 ม.ค. 65 ที่วิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีการจัดงานวันครู ประจำปี 2565 โดยมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด คณะกรรมการครู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด และผู้มีเกียรติร่วมในพิธี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูลได้ร่วมกันจัดงานวันครูของจังหวัดสตูล จนเกิดผลสำเร็จด้วยดี และคณะกรรมการจัดงานวันครูได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูจึงได้จัดพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผู้ร่วมงานประมาณ 150 คน ประกอบไปด้วยครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชนสตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติและนักเรียนดีเด่น จำนวน 88 คน หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนหน่วยงานทาง การศึกษา และคณะกรรมการจัดงาน จำนวน 62 คน ซึ่งการจัดงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การจัดงานวันครู ประจำปี 2565 จังหวัดสตูล ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม ภายใต้หัวข้อการจัดงานวันครูว่า “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” และคำขวัญวันครูในปีนี้คือ “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”มีกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวคำปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การมอบโล่ เกียรติบัตรแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

Related posts