ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา ลงนาม MOU ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างมั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้วิถีสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะมุ่งสร้างความตระหนัก ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน (มีคลิป)

ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา ลงนาม MOU ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างมั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้วิถีสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะมุ่งสร้างความตระหนัก ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน

 

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2564 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา น.ส.เรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รศ.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงส์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันทำประโยชน์ร่วมกันในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรและนิสิตให้มีศักยภาพทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีขอบเขตหน้าที่ในการจัดทำแผน โครงการ รวมทั้งสนับสนุนด้านบุคลากร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดกิจกรรมอบรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นอกจากนี้ นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ยังได้ลงนาม MOU ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างมั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้วิถีสุขภาพสู่ตำบลสุขภาวะ(Waste to Wealth&Waste to Health)ร่วมกับหน่วยงานราชการ ชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่าย อาสาสมัครและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวม 18 องค์กร ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแผนลด-เลิกผลิตขยะพลาสติก โดยการประกาศห้ามใช้ พลาสติก 4 ชนิด ทั้งถุงหิ้ว โฟม แก้ว หลอด พลาสติก แบบ 100 เปอร์เซ็น ภายในปี 2565 นี้ ส่วนพลาสติกอีก 7 ชนิด ขีดเส้นจะต้องนำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ในปี 2565 ด้วยเช่นกัน

โดยแผนดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องเร่งดำเนินการ ภายใต้โรดแมป การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายรัฐบาลและเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลทับมา จึงได้ร่วมกับ 18 องค์กร ลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งสามารถลดปริมาณขยะจากครัวเรือน เพิ่มประสิทธิภาพการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยใช้กระบวนการ ROSES แบบครบวงจร ภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน สู่ความยั่งยืน เพิ่มรายได้จากขยะในบ้าน รวมถึงการร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม


วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts