สระบุรี – สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระบุรีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา(คลิปเสียง)

สระบุรี – สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระบุรีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา(คลิปเสียง)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ค่ายถูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โดยนายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระบุรี และคณะทำงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รายงานว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ ตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ และจะขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ


สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด 74 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 148 คน แบ่งการฝึกอบรมฯ ออกเป็น 3 รุ่น โดยทั้ง 3 รุ่น จัดฝึกอบรมแบบไป – กลับ 3 วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) รุ่นที่ 1 จำนวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 52 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25-26,29 พฤศจิกายน 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 24โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 48 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 รุ่นที่ 3 จำนวน 24 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 48 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564
******************

กฤษฏา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts