สระบุรี – หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” (คลิปเสียง)

สระบุรี – หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” (คลิปเสียง)

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.09 น. พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี และพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระสมณวัตรวิมล” หลวงพ่อใหญ่” พระสงฆ์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล มีพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เป็นประธานสงฆ์ นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยข้าราชการ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลเข้าร่วมพิธี


โดยแผ่นศิลาฤกษ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหารโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูลเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อทรงเจิมและทรงพระสุหร่าย ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำหรับเชิญมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ แก่โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล อย่างหาที่สุดมิได้

โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 2,975 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 185 คน ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง คือ ในปีการศึกษา 2526 ปีการศึกษา 2528 และปีการศึกษา 2540 ปัจจุบันมีนายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นส่งเสริมในด้านวิชาการ กิจกรรมเด่น นักเรียนดีมีจริยธรรมและคุณธรรม สืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีปฏิบัติของชุมชน/ท้องถิ่น วิถีชาวไท-ยวน สืบมา จากรุ่นสู่รุ่น

ในปี พ.ศ.2560 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดอาคารเรียน เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่อาคารและห้องเรียนไม่ยังเพียงพอต่อการจัดการเรียน การสอน

โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษไร้คาน โครงสร้างอาคารเป็นแบบพิเศษ 3 ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นโรงอาหารเพื่อรองรับนักเรียนของโรงเรียนในปัจจุบันและในอนาคตที่จะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการห้องเฉลิมพระเกียรติห้องสมุดดิจิทัล ชั้นที่ 3 เป็นห้องประชุมปรับอากาศ ความจุนักเรียนแบบนั่งกับพื้น 3,000 คน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

และในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 72,000,000 บาท ซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ ขนาด 6 ชั้น มีห้องเรียนจำนวน 43 ห้องเรียน ห้องเธียเตอร์ 300 ที่นั่ง เป็นอาคารเรียนที่สร้างขึ้นในโอกาส ครบ 6 รอบ 72 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล จึงนำนามของพระสมณวัตรวิมลหรือหลวงพ่อใหญ่ มาตั้งเป็นชื่ออาคารเรียน
******************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts