Dow จับมือ วว. จัดอบรมคัดแยกขยะ หนุนภาครัฐและชุมชนบ้านฉาง เพิ่มมูลค่าขยะด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัย

Dow จับมือ วว. จัดอบรมคัดแยกขยะ หนุนภาครัฐและชุมชนบ้านฉาง เพิ่มมูลค่าขยะด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัย

 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับอำเภอบ้านฉาง จัดทำโครงการ “อบรมการคัดแยกและนวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติกและขยะประเภทต่าง ๆ” ซึ่งเป็นการเรียนรู้และขยายงานภายใต้โครงการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาคุณภาพขยะพลาสติกจากชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักในการจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนและในหน่วยงานตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลไปยังประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาแก้ปัญหาขยะชุมชนและพลาสติกที่ใช้แล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิล รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

กิจกรรมการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง และนายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงานของ Dow ร่วมต้อนรับวิทยากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะชุมชนวังหว้า และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสารักษาดินแดนอำเภอบ้านฉาง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอบ้านฉาง รวมจำนวน 140 คน ณ หอประชุมอำเภอบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

 

Related posts