ปทุมธานี- การประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป (ชมคลิป)

ปทุมธานี- การประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป
********************

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น ที่ ศูนย์พัฒนาส่งเสริมอาชีพ 7/37 หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรแปรรูป ประจำบีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนางสาวนพมาศ นิวงษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริยและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางดวงพร ประจำแถว ประธานวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านคูคต และ สมาชิกเข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์ในการประชุม


1.เป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และประกอบกิจการด้านอาหารแปรรูปหรือสมุนไพรแปรรูปที่มีศักยภาพในการพัฒนาระดับแข่งขัน จำนวน 2 แห่ง/จังหวัด
2. วิสาหกิจชุมชนมีผลการประเมินศักยภาพในระดับปานกลางขึ้นไป
3. วิสาหกิจชุมชนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้


เช่นดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตร “แปลงใหญ่” หรือมีการเชื่อมโยงการใช้ผลผลิตจากแปลงใหญ่, เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมและต้องการพัฒนาต่อยอดกิจการหรือสินค้าสู่การแข่งชันเชิงธุรกิจ
4. วิสาหกิจชุมชนต้องไม่เคยได้รับงบประมาณพัฒนาสินค้าแปรรูปในลักษณะเดียวกันจากกรมส่งเสริม
การเกษตร แต่ถ้าเคยได้รับการสนับสนุนต้องไม่เสนอแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาซ้ำซ้อนในด้านเดียวกันอีก เช่น เคยเสนอแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์แล้ว ต้องไม่เสนอแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในสินค้าชนิดเดิมอีก (แต่เป็นสินค้าชนิดใหม่ได้) หลังเสร็จการประชุมก็ได้ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts