เพชรบูรณ์- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินส่วนพระองค์ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว และ ศูนย์พักคอยในจังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินส่วนพระองค์ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว และ ศูนย์พักคอยในจังหวัดเพชรบูรณ์

 

ที่ห้องประชุมพัฒนาศักยภาพการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินส่วนพระองค์ ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย ให้แก่ผู้ป่วย โควิด-19 ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน และ นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 สำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับเงินพระราชทาน เข้าร่วม


นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ ไม่เพียงพอ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ปรับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว และศูนย์พักคอย ตามนโยบายของรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชน เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วง กรกฎาคม จนถึงปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ที่ปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วย โควิด-19

โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีสถานศึกษาที่ได้รับเงินพระราชทานประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 38,34 0 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 จำนวน 9 แห่ง เป็นเงิน 314,01 0 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 จำนวน 3 แห่งเป็นเงิน 37, 86 0 บาท และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จำนวน 7 แห่ง เป็นเงิน 555,400 บาท รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง เป็นเงินพระราชทานจำนวน 945,610 บาท

 

มนสิชา คล้ายแก้ว/สนง.ปชส.พช

Related posts