เพชรบูรณ์-โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมรับโลประกาศเกียรติคุณจากโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เพชรบูรณ์-โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมรับโลประกาศเกียรติคุณจากโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ณ หอประชุม โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นางอารีวรรณ ขุนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากการเข้าร่วมโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ธรรมณ์ชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มาเป็นผู้มอบ และคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานนำโดยนายยุทธ ศรีทองสุข หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท อัครา รีซอร์สเซสจำกัด (มหาชน)/ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดี

นางอารีวรรณ ขุนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ได้กล่าวว่า “ โรงเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนการสอนและอบรมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพืชพรรณต่างๆ ได้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์และความสวยงาม จะทำให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชและสืบสานพระปณิธาน ดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระแฉรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สืบไป ”

 

ยุทธ ศรีทองสุข /มนสิชา คล้ายแก้ว ภาพข่าว

Related posts