#สุรินทร์#แม่ทัพน้อยที่ 2 ติดตามการดำเนินงานตามโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้สำหรับการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (ชมคลิป)

#สุรินทร์#แม่ทัพน้อยที่ 2 ติดตามการดำเนินงานตามโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้สำหรับการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของ โครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร พื้นที่นของ นางพวงทอง ชินนาค บ้านเสม็ดน้อย ตำบลสลักได อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนในชุมชน ลดต้นทุนด้านพลังงาน และสามารถพึ่งพาตนเอง ตามศักยภาพด้านพลังงานทดแทนภายในชุมชน พร้อม มอบวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม

เพื่อป้องกันและกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์พาหะเชื้อโรคระบาด “ลัมปี-สกิน” ในโค-กระบือ แก่สมาชิกเกษตรกรใน 3 ตำบล ประกอบไปด้วย ตำบลสลักใด ตำบลบุฤาษี ตำบลนาดี จำนวน 8 ราย ทั้งนี้โครงการติดตั้ง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ที่โดยทางรัฐบาลได้สนับสนุนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านการอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการระบบสูบน้ำจากแผงโซล่าเซล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามทฤษฎีน้ำทองคำ สามารถนำไปใช้ระบบประปาชุมชน หรือเกษตรกรรม ที่ใช้น้ำน้อยได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทำการเกษตรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

และเป็นต้นแบบ ในการพัฒนาชุมชน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามแนวพระราชดำริ โดยมีกลุ่มเกษตรกร ตำบลสลักได ตำบลบุฤาษี ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 19 ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการ การลงพื้นที่ครั้งนี้ มี พันเอกกิตติพงษ์ พุทธิมณี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์(ท) พันเอกอัครสิทธิ์ ปกิระตา หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนฯ ให้การต้อนรับ


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts