‘ทวี สอดส่อง’ เป็นประธานทอดกฐินวัดธารากร พร้อม ให้กำลังใจพี่น้องไทยพุทธ ซึ่งพำนักและอาศัยในสังคมวัฒนธรรม

‘ทวี สอดส่อง’ เป็นประธานทอดกฐินวัดธารากร พร้อม ให้กำลังใจพี่น้องไทยพุทธ ซึ่งพำนักและอาศัยในสังคมวัฒนธรรม

 

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ เดินทางไปทอดกฐิน ณ วัดธารากร หรือ วัดบางน้อย ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับพุทธสมาคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจน พุทธศาสนิกชนในอำเภอตากใบและอำเภอข้างเคียงในจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้ง กรุงเทพมหานครและจังหวัดเครือข่าย

วัดบางน้อย สร้างขึ้นเมื่อปี 2330 เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนตำบลเจ๊ะเห ซึ่งปัจจุบันมีพระครูสุนทรธรรมมานุรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส โดยในการนี้ พันตำรวจเอก ทวีฯ ได้ถือโอกาสพบปะกับพี่น้องประชาชนที่เป็นพุทธศาสนิกชน พร้อมทั้ง ถือโอกาสแสดงความห่วงใยและความระลึกถึง ตลอดจนได้กล่าวขอบคุณพี่น้องพุทธศาสนิกชน ที่ได้เคยให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสร้างสันติสุขให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สภาพของเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจน ได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่า พี่น้องประชาชนโดยทั่วไป ต้องประสบกับความลำบากในการดำรงชีพและพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดน ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและความสุ่มเสี่ยงในการระบาดของ COVID-19 ดังนั้น จึงขอเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพ หรือ ประกอบกิจกรรมต่างๆในพื้นที่พิเศษ หรือ พื้นที่และสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม

ทั้งนี้ รวมปัจจัยที่คณะเจ้าภาพและพี่น้องประชาชนในอำเภอตากใบและใกล้เคียง ตลอดจน จังหวัดต่างๆ ถวายแก่วัดธารากร จำนวน 1,954,250.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts