บริษัท GHECO-One ในกลุ่มบริษัท GPSC ร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2564 คืนสมดุลสู่ทะเล

บริษัท GHECO-One ในกลุ่มบริษัท GPSC ร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2564 คืนสมดุลสู่ทะเล

 

บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด ใน กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. นำโดย คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดกิจกรรม “พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2564” โดยในปีนี้ผู้จัดกิจกรรมมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วน จึงได้จัดพิธีเปิดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำในปีนี้ประกอบด้วย ลูกปูม้าประมาณ 1,000,000 ตัว กุ้งทะเลประมาณ 200,000 ตัว ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์อาชีพประมง ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นที่จะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนโดยรอบ ณ กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน

Related posts