พช.ระยอง ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งเสริมอาชีพการทำหมูส้ม ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา รุ่นที่ 3

พช.ระยอง ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งเสริมอาชีพการทำหมูส้ม ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา รุ่นที่ 3

 

เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา นายพิศ  นันทพูนพิพัฒน์  พัฒนาการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำหมูส้ม  ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา  ซึ่งโครงการดังกล่าวจังหวัดระยองได้อนุมัติให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา รวม 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 30 คน รวม 270 คน เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีรายได้และลดรายจ่ายสามารถพึ่งพาตนเองและดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน โดยในวันนี้ได้ดำเนินการรุ่นที่ 3 จำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้


*หมู่ที่ 5 ตำบลชำฆ้อ โดยมีนางปราณี บัววังโป่ง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงานให้การต้อนรับและประสานการฝึกอบรม
*หมู่ที่ 8 ตำบลชำฆ้อ โดยมีนางนัยนา อัศวธาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  พร้อมทีมงานให้การต้อนรับและประสานการฝึกอบรม


*หมู่ที่ 9 ตำบลชำฆ้อ โดยมีนายจารึก ตันเจริญ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงานให้การต้อนรับและประสานการฝึกอบรม
โดยทีมประสานงานทั้ง 3 หมู่บ้านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่าย การเตรียมความพร้อมการสร้างกลุ่มอาชีพ เพื่อรองรับการลงทะเบียน OTOP และการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ รวมถึงปราชญ์สัมมาชีพชุมชนด้านการทำหมูส้มในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตฝึกอาชีพการทำหมูส้มให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 หมู่บ้าน ทั้งนี้นายกิตติทัศน์  นาสรร พัฒนาการอำเภอเขาชะเมาและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมดำเนินการ
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts