ระยอง-เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3 (มีคลิป)

ระยอง-เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3

 

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และผ่านโปรแกรม Zoom
นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.ระยอง นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน อบจ.ระยอง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


จังหวัดระยองถือได้ว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และเป็นจังหวัดที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) แต่หนึ่งในปัญหาหลักที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง คือ ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกิดวิกฤตภัยแล้งและอุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตอำเภอบ้านฉาง ซึ่งเกิดเป็นประจำทุกปี

โดยทาง อบจ.ระยอง ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการฯ นี้ จึงได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยโครงการฯ มีงบประมาณ 5,000,000 บาท และระยะเวลาการดำเนินการ 300 วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา

ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีดังนี้
1.เพื่อสำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์การใช้แหล่งน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำ ปัญหา อุปสรรคของพื้นที่ของแหล่งน้ำในเขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2.เพื่อวิเคราะห์และออกแบบแหล่งน้ำเบื้องต้นรวมทั้งประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนของโครงการในเขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง


3.เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
4.เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พร้อมแผนปฎิบัติการบริหารจัดการแหล่งน้ำแบบบูรณาการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา คือ อำเภอบ้านฉาง มีพื้นที่ 238.4 ตารางกิโลเมตร (92.0 ตารางไมล์) โดยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน ได้แก่
1. สำนักท้อน 8 หมู่บ้าน
2. พลา 6 หมู่บ้าน
3. บ้านฉาง 6 หมู่บ้าน

โดยการรับฟังความคิดเห็นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อชี้แจงความเป็นมา รายละเอียด ลักษณะ และแนวทางการดำเนินการศึกษาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน

อีกทั้งยังเป็นการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อจัดทำแผนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนและยั่งยืนต่อไป

ในการประชุมมี นายสุชิน คุณหิรัญ นายกเทศบาลตำบ้านฉาง/นายสุชิน จำปาพงษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านฉาง/นายวันชัย ทรงพินิจธรรม รองประธานเทศบาลตำบลบ้านฉาง/หัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้บริหาร อปท./ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้แทนแต่ละชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมประชาชน เข้าร่วมจำนวน 35 คน และมีการร่วมประชุมทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom อีกด้วย

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts