เพชรบูรณ์ – พบต้นไม้อายุรวมนับพันปี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ชวนคนในพื้นที่ร่วมอนุรักษ์ (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ – พบต้นไม้อายุรวมนับพันปี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ชวนคนในพื้นที่ร่วมอนุรักษ์

 

นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในเขตตำบลนายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ร่วมตักบาตรวันออกพรรษา ณ ชุมชนคุณธรรมวัดเกาะแก้ว ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และทำกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ของทุกปี) โดยนำบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนายม สภาวัฒนธรรมตำบลนายม และโรงเรียน รวม ๑๒๐ คน ทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้รุกขมรดกของแผ่นดิน ที่มีอายุยาวนานมีความสำคัญต่อชุมชน ปรับภูมิทัศน์ ติดตั้งป้ายชื่อรุกขมรดกในพื้นที่ตำบลนายม จำนวน ๑๐ ต้น คือ “ต้นรัง ๑๒๙ ปี” ““ต้นอินจัน ๑๐๙ ปี” ต้นสมอพิเภก ๑๘๐ ปี” “ต้นยางอินเดีย ๖๙ ปี” “ต้นโพธิ์ ๒๖๔ ปี” “ต้นตะเคียนทอง ๑๒๕ ปี” เป็นต้น


ทั้งนี้ต้นอินจัน อายุ ๑๒๙ ปีปลูกอยู่ที่วัดเสาธงทอง ซึ่งต้นอินจันนั้นเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตช้า มีอายุยืนยาวนาน เป็นไม้เศรษฐกิจอันทรงคุณค่า สามารถนำไปใช้เป็นอาหาร คาว หวาน รวมทั้งเครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องยาสมุนไพรได้หลากหลายชนิด แถมมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภและความเป็นสิริมงคล ด้วยเหตุที่ชื่อมี คำว่า เงิน ทอง อยู่ ดี อิน จัน มั่น คง ซึ่งตามตำราไม้มงคลกล่าวไว้ แต่ด้วยความที่เป็นไม้เติบโตช้า ใช้เวลาเป็นหลายสิบปีจึงจะออกผลให้เก็บเกี่ยว ทำให้ความนิยมในการปลูกได้ลดลงเรื่อยมาจนปัจจุบัน ส่วนในพื้นที่ไม่ไกลกันมากนักที่ วัดเกาะแก้ว พบว่ามี ต้นรัง ๑๒๙ ปีอยู่ภายในวัด โดยที่ต้นรังคนยุคก่อนถือว่า “ต้นรัง” เป็นไม้มงคล เชื่อว่าหากปลูกแล้วจะทำให้ชีวิตมีความมั่นคง อยู่เย็นเป็นสุข
ในโอกาสนี้นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเกียรติบัตร การอนุรักษ์ต้นไม้รุกขมรดกของแผ่นดิน จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ชุมชน วัดและโรงเรียนที่ร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้ทรงคุณค่า รุกขมรดกของแผ่นดินทั้ง ๑๐ ต้นด้วย


ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓ อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๓ อนุมัติให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts