ลำปาง-เมืองล้อมแรด เร่งสร้างเครือข่าย อพม.รุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายพม.ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกช่วงวัย

ลำปาง-เมืองล้อมแรด เร่งสร้างเครือข่าย อพม.รุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายพม.ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกช่วงวัย


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เทศบาลเมืองล้อมแรด โดยมี นางยุพิน เถาเปี้ยปลูก ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เทศบาลเมืองล้อมแรด


เป็นผู้กล่าวรายงานวัตุประสงค์ในการนี้ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เทศบาลเมืองล้อมแรดได้เชิญ วิทยากร นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภารกิจหน่วยงานและระเบียบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้กับอพม.รุ่นใหม่ พร้อมวิทยากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีกลุ่มเป้ามายจำนวน 66 คน

ณ .ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถินจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อสนับสนุนให้เครือข่าย ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะ อพม. เข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในการทำงานในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

ปฏิญญา เรือนงาม รายงาน

Related posts