RAYONG CREATIVE TALK ครั้งที่ 4

RAYONG CREATIVE TALK ครั้งที่ 4

 


วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 20:00 – 21:30

“ประเด็น Smart Farming เกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัยทางออกประเทศไทยหลังโควิด”

https://www.clubhouse.com/join/rayong-creative-talk/gPqIbwIb/PYLX1pEz

การพึ่งพาตัวเองมากขึ้นเราถึงจะรอดสำหรับประเทศไทย เกษตรอัจฉริยะเป็นแนวคิดของการจัดการการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมกระบวนการผลิตทางการเกษตร
เกษตรกรต้องพัฒนาตนเองโดยนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการ ทำฟาร์ม เน้นการสร้างความเข้มแข็งเพื่ออนาคตของประเทศ

ในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถบริหารจัดการมาตรฐานคุณภาพของพืชผักปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่สูง
ดังนั้นเราจะต้องเข้าไปพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและสามารถสร้างผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

หัวใจสำคัญคือ การบริหารจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในเรื่องของระบบซัพพลายเชนของสินค้าเกษตรต้อนรับการเปิดประเทศ การเปิดเมือง

พบกับ Guest speakers ที่ให้เกียรติกับ RAYONG CREATIVE TALK

อาจารย์ กฤษณะ ธรรมวิมล สุดยอด Plant Factory ในประเทศไทย
Founder Start-Up “Wangree Fresh Plant Factory”
เทคโนโลยีเกษตรกรรม (Smart Agriculture) แบบการปลูก พืชระบบปิด (Plant Factory)

อาจารย์ ฐาปนา บุญยประวิตร เลขานุการกฏบัตรไทย นายกสมาคมผังเมืองไทย ผู้ผลักดันนโยบาย กฎบัตรอาหารและเกษตรปลอดภัย “Thailand Food Charter”

ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรแม่โจ้ ความเชี่ยวชาญระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบการปฏิบัติการที่แม่นยำทางด้านวิศวกรรม ระบบการจัดการ เกษตรอัจฉริยะ

ท่านมาริน สมคิด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดระยอง

คุณ โชติชัย บัวดิษฐ์ ผู้จัดการสวนสุภัทราแลนด์ ระยอง
นายกสมาคมการค้าสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพโดยชุมชน จ.ระยอง

คุณสำราญ ทิพย์บรรพต
ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกก ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวิสาหกิจชุมต้นแบบของจังหวัดระยอง

คุณศรวินภ์ ลูกปัด CEO บริษัทออร์แกนิคระยอง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

Moderator ดร.อบรม อรัญพฤกษ์ และ Guest Speakers VVIP ศ. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อย่าลืมมาพบกันนะครับ

#rayongcreativetalk

Related posts